مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 6، شماره 1

 1. بررسي مقايسه اي عوامل تنش زاي شغلي و شيوه هاي سازگاري با آن در پرستاران شامل بخش هاي عمومي و روان پزشكي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  سهيلا آهنگرزاده رضايي، شمس الدين شمس، محمود ساقي زاده
 2. نقش اسيدهاي چرب امگا-3 بر افسردگي پس از زايمان
  ريحانه ايوان بقاء، ليلا نوروزي پناهي، مرتضي قوجا زاده، فاطمه رنجبر كوچكسراي، مهر انگيز ابراهيمي ممقاني
 3. بررسي شيوع دردهاي ستون فقرات دربين پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي شهر خوي در سال 1386
  حسين حبيب زاده، حسين متعارفي، حسين جعفري زاده، علي آيرملو، خديجه لك، راحله عبادي، سكينه زينالي
 4. ارتباط سن مادربا حاملگي وعوارض ناشي از آن
  داود سهرابي، حسين رستمي
 5. مقايسه ارزش پيشگويي نسبت كلسيم به كراتينين ادرار و شاخص توده بدن در تشخيص زودرس پره اكلامپسي
  فهيمه صحتي شفائي، نيلوفر ستار زداه، مهرانگيز ابراهيمي ممقاني، آزيتا فتح نژاد كاظمي
 6. بررسي كيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1386
  يوسف محمدپورمربي،حميدرضا حريريان، سيما مقدسيان، حسين ابراهيمي
 7. بررسي اثرات گازهاي بيهوشي بر روي نتايج حاملگي در زنان شاغل در اتاق عمل
  فريبا نانبخش، فرزانه برومند، عليرضا ماهوري، خسرو شمسي، جواد نعمتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *