مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد « دوره 4، شماره 13-14

 1. موانع و تسهيل كننده هاي استفاده از نتايج تحقيقات در مراقبتهاي پرستاري از ديدگاه پرستاران شاغل در مراكز آموزشي ـ درماني تبريز 1380
  ليلا ولي زاده، وحيد زمان زاده، اسكندر فتحي آذر، عبدالرسول صفائيان
 2. شاخص توده بدني و درصد وزن مطلوب در زنان سنين باروري شهر مشهد، سال 1377-1376
  طلعت خديوزاده، ميترا كوليوند، سوسن پارساي، سيد رضا مظلوم
 3. آگاهي و نگرش زنان سنين يائسگي شهرشاهرود در مورد هورمون درماني جايگزيني، سال 1379
  زهرا دلگشا، فرزانه جعفرنژاد، معصومه كردي، سيد رضا مظلوم
 4. بررسي كيفيت ارجاع و پيگيري در واحد هاي ارائه دهنده مراقبتهاي دوران بارداري در مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد سال 1380
  فريده فرخي فرخاني، طلعت خديوزاده، غلامحسن خدايي
 5. تاثير آموزش بر مهارت بهورزان خانه هاي بهداشت روستاهاي استان سيستان و بلوچستان در انجام معاينات پستان
  طاهره بريري
 6. رابطه بين الگوي تغذيه با عفونتهاي حاد تنفسي درشيرخواران 6-4 ماهه
  افسانه نوائيان، طلعت خديوزاده، محمد جواد پريزاده
 7. موانع بين ارتباط پزشك و بيمار از ديدگاه پزشكان عمومي شهر مشهد، سال 1381
  مريم السادات كاوه طباطبايي، نيره خادم، اكبر درخشان
 8. بررسي عوامل شغلي مؤثر بر شدت خستگي خانم‌هاي شاغل در سه ماهه سوم بارداري
  زهرا عابديان، رامش نشاط، صديقه اظهري
 9. مقدمه اي بر رويكرد پژوهش كيفي
  پوري هوشمند

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *