مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد « دوره 9، شماره 1

 1. بررسي مقايسه اي تأثير موضعي ميوه ي كيوي و پماد اليز بر جدا شدن بافت مرده از زخمهاي سوختگي تمام ضخامت در موش صحرايي نر بالغ
  هادي كوشيار، هادي عباسپور، حسن رخشنده، ابوالفضل خواجوي راد
 2. تأثير حجامت بر غلظت ليپوپروتئين هاي سرم مبتلايان به افزايش كلسترول خون
  اعظم فاضل، زهرا حسيني واعظ، سيد احمد ثاقبي، حبيب اله اسماعيلي4
 3. اثر كرم اسطوخودوس بر شدت درد و بهبود زخم اپي زياتومي در خانمهاي نخست زا
  طلعت خديوزاده، ماندانا ملكي زاده، حسن رخشنده، محمد خواجه دلويي
 4. تأثير آموزش فرآيند پرستاري به شيوه ي شبيه سازي بر عملكرد دانشجويان پرستاري
  نجمه ولي زاده زارع، پوري هوشمند
 5. بررسي تأثير وضعيت نيمه نشسته بر عوارض ضمن همودياليز
  حسين شهدادي، سيدرضا مظلوم، عباس حيدري، مهين بدخش
 6. بررسي مقايسه اي سرانجام زايمان با استفاده از فشار بر قله ي رحم در مرحله ي دوم زايمان با زايمان خودبه خودي
  سميرا ابراهيم زاده ذگمي، صديقه صادقي خامنه، احمد آقازاده
 7. بررسي ارزش تشخيصي توأم CRP با حساسيت بالا و نسبت كلسترول LDL به كلسترول HDL در تعيين گرفتاريهاي عروق كرونر
  رضايت پرويزي، محمد رهباني نوبر، سوسن حسن
 8. مقايسه ي عوامل رواني اجتماعي اثرگذار بر پذيرش فرزندخواندگي در زوجين نازاي دارا و فاقد فرزندخوانده
  اعظم باقري، رباب لطيف نژاد رودسري، عبدالله اميدي، حبيب اله اسماعيلي
 9. بررسي تأثير عمل جراحي پيوند باي پس شريان كرونر بر جنبه هاي مختلف كيفيت زندگي 3 ماه بعد از عمل جراحي در مبتلايان به بيماري هاي عروق كرونر
  فاطمه حاجي آبادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *