مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سلامت و محيط – فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران « دوره 2، شماره 4

 1. امكان سنجي كاربرد فرايند تصفيه الكتروشيميايي در تجزيه پروپيلن گليكول در آب هاي آلوده
  نعمت اله جعفرزاده حقيقي، امير رضا طلايي خوزاني، محمدرضا طلايي خوزاني، سهند جرفي
 2. بررسي فلزات سنگين درذرات راسب شونده از هواي شهر زنجان
  زهره فرهمندكيا، محمد رضا مهراسبي، محمدصادق سخاوتجو، امير شاهرخ حسنعلي زاده مظهر، زهرا رمضانزاده
 3. بررسي غلظت باقي مانده سموم آفت كش ارگانوفسفره و كاربامات در منابع تأمين آب آشاميدني شهر همدان در سال 1386
  مريم خدادادي، محمد تقي صمدي، عليرضا رحماني، رامين ملكي، علي الله رساني
 4. ارزيابي ارتباط شاخص جهاني پرتو فرابنفش خورشيد در نقاط مختلف ايران با ابتلا به سرطان پوست درسال 1383
  رامين نبي زاده، شيوا صالحي شهيدي، مسعود يونسيان، كاظم ندافي
 5. ارزيابي اثر آب سرد كن هاي متداول بر روي كيفيت آب آشاميدني
  انسيه طاهري، مرضيه وحيد دستجردي، مريم حاتم زاده، اكبر حسن زاده، فريبا غفاريان نبرين، مهناز نيك آئين
 6. كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مكان‌يابي جايگاه دفن پسماند شهر سمنان
  محمد پناهنده، بهروز ارسطو، آريامن قويدل، فاطمه قنبري
 7. بررسي كارايي راكتور بافلدار بي هوازي اصلاح شده MABR در حذف نيتروژن از فاضلاب
  مهدي اشراقي، بيتا آيتي، حسين گنجي دوست
 8. بررسي كارايي پودر آهن، پراكسيد هيدروژن و پودر آهن ـ پراكسيد هيدروژن درحذف رنگ اسيدي زرد 36 از محيط هاي آبي
  احمد رضا يزدانبخش، امير شيخ محمدي، مهديه سردار، حامد محمدي، منصور ضرابي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *