مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 7، شماره 3

 1. كارآيي راكتور زيستي تغذيه ناپيوسته و تزريق پودر كربن فعال در تصفيه شيرآبه محل دفن
  سهند جرقي، نعمت الله جعفرزاده، روشنك رضائي كلانتري، يلدا هاشم پور، محمد مهدي مهرباني اردكاني
 2. ارزيابي وضعيت ارگونوميك مشاغل يك كارگاه سد سازي با استفاده از چك ليست NIOSH-CPWR
  ليلا غيبي، جبرائيل نسل سراجي، حجت زراعتي، غلامرضا پوريعقوب
 3. ارزيابي كارآيي كارگاه‌هاي خدمات بهداشت و درمان كشور با استفاده از روش برنامه ريزي خطي
  مرجان فقيه نصيري، جواد رضائي، محمد رضا توكلي بغدادآباد
 4. عوامل پيش بيني كننده رفتارهاي خود مديريتي در بيماران مبتلا به آسم بر اساس الگوي برنامه ريزي آموزش بهداشت گرين در شهر يزد
  محمدعلي مروتي شريف آباد، حيدر ندريان، آرزو فلاحي، مريم محمدي
 5. غلظت كربن آلي و پتانسيل تشكيل فرآورده‌هاي جانبي گندزدايي در آب شرب شبكه توزيع آب تهران در برخي مواقع سال
  محمدعلي ززولي، سيمين ناصري، امير حسين محوي، عليرضا مصداقي نيا
 6. فون مگس‌هاي حائز اهميت پزشكي خانواده‌هاي موسيده و فانيده در تهران
  مهدي خوبدل، منصوره شايقي، سيدمحمد علي سيدي رشتي، سياوش تيرگري
 7. عوامل تنش زا و تأثير تنش بر عملكرد مديران بخش¬هاي مختلف بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  محمد رنجبر عزت آبادي، محمد عرب، حجت زراعتي، علي اكبري ساري، حسين درگاهي
 8. شيوع سوء رفتار با همسر و برخي از روشهاي مقابله با آن از ديدگاه زنان شهر اراك
  اكرم بياتي، محسن شمسي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *