مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان « دوره 6، شماره 16

 1. مقايسه تاثير ويتامين B1 و ايبوبروفن بر درمان ديسمنوره اوليه
  ماندانا زعفري، آذر آقامحمدي
 2. كيفيت خدمات بهداشتي اوليه در مراكز بهداشتي شهر گرگان
  قنبر روحي، حسين نصيري، مسلم حسام، فخري ميركريمي، حميد آسايش
 3. وزن زمان تولد و برخي عوامل مرتبط با آن در روستاهاي شهرستان گرگان
  غلامرضا وقاري، حسين نصيري
 4. ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه نسبت به ارتباط بين پزشك و بيمار
  نادر آقاخاني، سيد جواد موسوي، حميد آسايش، نرگس رهبر، عليرضا نوشك
 5. ميزان آگاهي زنان شهر رشت درباره استئوپروز در سال 1386
  شهره سيام
 6. خصوصيات دموگرافيك و يافته هاي آزمايشگاهي بيماران مشكوك به زخم سالكي شهر مشهد در سال 1385
  فريده توحيدي، مصطفي قرباني
 7. ميزان افسردگي بيماران مبتلا به سكته قلبي بستري در بيمارستان گلديس شاهين شهر اصفهان
  مرجان مرداني حموله، مهين روزي طلب
 8. عوامل مرتبط با بارداري ناخواسته در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني بابل 1385
  هاجرپاشا، فرشته بهمنش
 9. عملكرد مبتني بر شواهد
  فريده يغمايي، معصومه اطاقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *