مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سلامت و محيط – فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران « دوره 3، شماره 1

 1. بررسي ارتباط سطح فلزكادميوم خون مادر وبند ناف با شاخص هاي آنتروپومتريك
  مژگان دهاقين، مامك شريعت، منصوره نوروزي، محسن ويژه، فاطمه رمضان زاده
 2. مطالعه حذف نيترات از منابع آبي با استفاده از پودر منيزيم
  سيد باقر مرتضوي، بهمن رماوندي، غلامرضا موسوي
 3. بررسي روشهاي بهينه مبارزه با سوسريهاي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب (مطالعه موردي شبكه فاضلاب شهر قم)
  محمد فهيمي نيا، عظيم پاكسا، احمد زارعي، محمود شمس، مهدي فضل زاده دويل، حسن بختياري، مهدي نوروزي
 4. مقايسه كارآيي نانو زئوليت Y و نانو زئوليت Y اصلاح شده (SMZ) در حذف فسفر از محلول هاي آبي
  محمدتقي صمدي، محمد حسين ساقي، مهدي هادي، كمال غديري، معصومه بيك محمدي
 5. حذف كرومات از محلول هاي آبي به وسيله زئوليت اصلاح شده با سورفاكتانت كاتيوني
  سيد باقر مرتضوي، ليلا رسولي، حسين كاظميان
 6. بررسي امكان گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان توسط سيستم هاي گندزداي كم فشار و فشار متوسط فرابنفش در مقياس پايلوت
  حسن هاشمي، محمد مهدي امين، بيژن بينا، حسين موحديان عطار، حسين فرخ زاده
 7. بررسي عملكرد فرآيند لجن فعال در تصفيه‏ فاضلاب شهرك صنعتي آق‌قلا استان گلستان در سال 1386
  محمد علي ززولي، اسمعيل قهرماني، مهدي قربانيان اله آباد، ايوب نيكويي، مريم السادات هاشمي
 8. مدلسازي پخش ذرات معلق كارخانه سيمان كرمان با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
  اصغر عليزاده داخل، آريامن قويدل، محمد پناهنده
 9. مقايسه كارآيي منعقد كننده هاي آلوم، پلي آلومينيوم كلرايد و سولفات فرو درتصفيه شيرابه محل دفن همدان
  محمد تقي صمدي، محمد حسين ساقي، مهدي شيرزاد سيبني، ژاله حسنوند، سميه رحيمي
 10. تعيين ميزان و ضرايب انتشار گازهايNOx ,SO2, CO2, CO, NO, NO2در پتروشيمي فن آوران
  عاطفه قنواتي هرمزي، كاظم ندافي، رامين نبي زاده، نعمت اله جعفرزاده
 11. حذف رنگ هاي آزو ازفاضلاب به وسيله جذب روي لجن حاصل از فرايند انعقاد تصفيه خانه آب
  حسن اصيليان، غلامرضا موسوي، مريم محمودي
 12. برآورد ميزان‌سرانه‌مصرف‌آب، توليدسرانه فاضلاب ‌وغلظت اكسيژن مورد نياز تجزيه زيست شيميايي آن برمبناي متغيرهاي اقتصادي-اجتماعي وآب‌وهوائي شهركرمانشاه
  علي الماسي، منصور رضايي، احسان امير پور، عبداله درگاهي، مجتبي محمودي