مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز « دوره 2، شماره 6

 1. مقايسه مهارتهاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري تبريز
  عليرضا نفعي، سيما لك ديزجي، خدايار عشوندي، اسكندر فتحي آذر، مرتضي قوجازاده
 2. وضعيت ارجاع و علل زمينه سازآن و وضعيت بيماران ارجاعي از مراكز درماني به اورژانس مركز پزشكي كودكان تبريز
  كاظم سخا، مهستي عليزاده
 3. نقش باورهاي بهداشتي در پذيرش رژيم غذايي بيماران ديابتي در مركز آموزشي درماني سينا تبريز
  سيما مقدسيان، وحيد زمان زاده، آلهه سيد رسولي، محمد باقر نادر علي
 4. رضايتمندي از ازدواج در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به مراكز خدمات بهداشتي- درماني منتخب شهر تبريز، 1384
  صديقه صادقي، جليل باباپور، مريم صالحي
 5. تغذيه با شيرمادر و عوامل مرتبط با آن در نوزادان بستري در مركز آموزشي – درماني كودكان تبريز
  مهناز جبرائيلي، فريبا دارابي
 6. تجارب مادران داراي فرزند نارس در زمان تولد: يك مطالعه پديدارشناسي
  ليلا ولي زاده، پرخيده حسني
 7. پيشگيري از فلبيت مرتبط با كاتترهاي وريدي محيطي: مقايسه دو محلول ضدعفوني كننده
  فرحناز عبدالله زاده، وحيد زمانزاده، مژگان لطفي، جعفر كلاهدوزي پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *