مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 3، شماره 1

 1. عوامل موثر بر خلاقيت و نوآورى اعضاي هيات علمى و ارايه راهكار به منظور ارتقاء
  معصومه حسيني، طاهره صادقي
 2. اثربخشى برنامه آموزش مهارت هاى زندگى بر ميزان سازگارى دانشجويان نابينا و كم بينا
  سيد رضا پورسيد، سعيد حبيب الهي، سالار فرامرزي
 3. ميزان رضايت دانشجويان دوره كارشناسى مديريت خدمات بهداشتي- درمانى از رشته تحصيلى خود
  هرمز سنايي نسب ، حجت رشيدي جهان، رضا توكلي، عبدالرضا دلاوري، حسن رفعتي
 4. يادگيرى زدايي؛ راهكارى براى يادگيرى بيشتر
  فريبا عدلي
 5. خلاقيت در آموزش عالي؛ گامى اساسى در جهت توسعه پايدار
  زينب صادقي، رضا محتشمي، امير ميري، سبحان صادقي
 6. پرسش نامه الكترونيكي
  محمود اخلاصي زاده
 7. فعاليت يادگيري بحث؛ رويكردى نوين در آموزش هاى مجازي
  شراره قره باغي، زهره سلطان محمدي
 8. آموزش نامه؛ روش ارزيابى آموزش و استراتژى بازخوردى در پرستاري
  اشرف محمدي، مرتضي خاقاني زاده، عباس عبادي، افسانه محمدي، فاطمه اميري، افسانه رئيسي فر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *