مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » تحقيقات علوم رفتاري « دوره 8، شماره 1

 1. ارزشيابي ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسش‌نامه انگيزه‌هاي بين فردي مرتبط با آسيب
  رضا خجسته‌مهر، امين كرايي، ذبيح الله عباس‌پور
 2. نقش ايدئولوژي‌هاي عدالت و باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه بر عدالت رفتاري، عدالت در ارزيابي و استرس منفي دانشجويان
  محسن گلپرور، محمد اكبري
 3. تأثير مشاوره زناشويي مبتني بر اميد، بخشش و تركيبي از اين دو بر ميزان تحريف‌هاي شناختي بين فردي زوج‌هاي متقاضي طلاق
  فرشاد بهاري، مريم فاتحي‌ زاده، سيد احمد احمدي، حسين مولوي، فاطمه بهرامي
 4. تحليل مسير رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و وابستگي به اينترنت با كيفيت زندگي كاربران كافي‌نت‌هاي شهر اصفهان
  محمد علي نادي، ايلناز سجاديان
 5. نقش مدرسه در گرايش به سوء مصرف سيگار، الكل و مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر تهران
  مرجان پشت مشهدي، زهره احمد آبادي، ليلي پناغي، علي زاده محمدي، حسن رفيعي
 6. رابطه ادراك كودكان از خشونت والدين در فرزند پروري و باورهاي مذهبي كودكان
  راضيه نصيرزاده، محمد رضا شعيري
 7. شيوع اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس بيمارستان‌ها و كاركنان مراكز آتش‌نشاني شهر اروميه
  محمد نريماني، عادل زاهد، سجاد بشرپور
 8. مقايسه رابطه افسردگي مادران و هوش هيجاني دختران نوجوان شنوا و ناشنواي شهر اصفهان
  فريبا يزدخواستي، احمد يارمحمديان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *