مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 12، شماره 38

 1. تأثير سبك رهبري مديران بر احساس برابري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  بهروز مهرام، مرضيه دشتي رحمت آبادي
 2. نگرش كاركنان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نسبت به نحوه ي ارزشيابي عملكرد آنان در سال 1386
  امين ترابي، سعيده ستوده
 3. رابطه ى جو سازمانى با ويژگى هاى شخصيتى كاركنان بيمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد
  مرجان مرداني حموله، عزيز شهركي واحد
 4. ارتباط قيمت سيگار با ميزان مصرف آن طى سال هاى 1385-1363
  حسن ابوالقاسم گرجي، تيمور محمدي، ليلا حسيني
 5. شاخص هاى طراحى و ارزيابى كتابخانه هاى ديجيتالي
  سميه نادي راوندي، محسن حاجي زين العابديني
 6. بررسى نظام ارزشيابى بيمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى ايران با استفاده از كارت امتياز متوازن
  سودابه وطن خواه، اكرم سالمي
 7. مقايسه ى كارايى و اثربخشى داروخانه ى مركز آموزشى درمانى فيروزگر پيش و پس از برو ن سپاري
  سوگند توراني، محمدرضا ملكي، سارا قدوسي مقدم، محمودرضا گوهري
 8. ارزيابى مديريت پسماندهاى بيمارستانهاى دولتى آموزشى و خصوصى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى تهران
  محمد عرب، رامين روانگرد، قاسمعلي عمراني، محمود محمودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *