مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 7، شماره 2

 1. چالش هاي برنامه ي آموزشي در درمانگاه هاي كودكان بر اساس تجارب مدرسين و كارورزان: يك مطالعه كيفي
  بهزاد شمس، سپيده جمشيديان، طاهره چنگيز
 2. ارزيابي مهارت هاي باليني پزشكان خانواده استان فارس با استفاده از آزمون باليني مبتني بر مشاهده(OSCE)
  حسن جولايي، مهوش عليزاده، محمد حسين فلاح زاده، علي باصري، مهراب صيادي
 3. روش ارزشيابي 360 درجه در ارزيابي باليني دستياران؛ بررسي مقدماتي امكان اجرا، روايي و پايايي
  نوذر نخعي، عليرضا سعيد
 4. بررسي مهارت ها و عادات مطالعه دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي سال تحصيلي 88-1387
  علي نوريان، فرشته شاه محمدي، سيد نورالدين موسوي نسب، آذين نوريان
 5. تأثير تدريس به روش نقشه ي مفهومي بر ميزان يادگيري و يادداري يك درس در دانشجويان پرستاري
  عاطفه قنبري، عزت پارياد، مريم احساني
 6. تحليل محتواي مقالات منتشر شده در مجلات آموزش پزشكي در ايران
  رقيه ارشاد سرابي، طاهره اسلامي نژاد، هاجر شفيعان
 7. نگاهي به رفتارهاي نامحترمانه در محيط هاي آموزشي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان
  ليلا جويباري، زهرا محمدي، اكرم ثناگو
 8. بكارگيري شيوه Service Learning در آموزش دانشجويان پرستاري در عرصه بهداشت
  اشرف خرمي راد، كبري آخوند زاده، زهرا عابديني، سعيده حيدري
 9. ميزان افت تحصيلي و برخي عوامل زمينه‌ساز آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  شاهصنم غيبي، رحيم محمودلو، سيدجواد موسوي واعظي، زهرا يكتا، رضا پورعلي، مهناز كفيلي
 10. بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال تحصيلي87-86
  مسعود رودباري، بهزاد اصل مرز
 11. علل تكرار درس، مشروطي و تأخير در فراغت از تحصيل در دانش آموختگان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان (82-1365)
  اسماعيل فخاريان، زهرا تقربي، فخرالسادات ميرحسيني، سيداصغر رسولي نژاد، حسين اكبري، حسين عاملي
 12. بررسي مقايسه اي كارآيي روش طرح تدريس تيمي تغيير يافته و سخنراني براي تدريس ميكروب شناسي
  حسن حسين زادگان، محمد جواد طراحي، سيمين اصغريان مرزآباد