مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 13، شماره 41

 1. توزيع نيروى انسانى پزشك متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابطه آن با تعداد تخت در بيمارستان هاى دولتى در ايران؛1380–1385
  مسعود شهابي، شهرام توفيقي، محمدرضا ملكي
 2. رابطه برند سازماني (Branding) و شاخص هاى عملكردى (بيمارستان قائم(عج) مشهد؛ 1387
  امير اشكان نصيري پور، محمدرضا گوهري، ابوالفضل نفيسي
 3. تحليل سربه سرى كانون هاى خدمات نهايى مركز آموزشى – درمانى آلفاى دانشگاه علوم پزشكى قزوين سال 1387
  عزيز رضاپور، سوگند توراني، حكيمه شيدايي
 4. بررسى وضعيت سيستم اطلاعات داروخانه بيمارستان هاى آموزشى، درمانى تابعه دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتي؛ سال 1388
  فرخنده اسدي، حميد مقدسي، اعظم السادات حسيني، الهام مسرت
 5. ارزيابى سند برنامه استراتژيك به روش فازي:مطالعه موردى اداره كل بيمه خدمات درمانى استان كرمان؛سال 1387
  محمدحسين مهرالحسني، وحيد يزدي فيض آبادي، محمد علي محمدي، حسن ابوالقاسم گرجي
 6. طرح نقشه نمايى مفاهيم طبّ سنّتى ايران در ساختار ابراصطلاحنامه و شبكه معنايي«(UMLS) نظام زبان واحد پزشكى »
  علي ولي نژادي، عباس حري، فريدون آزاده، محمدرضا شمس اردكاني، مازيار اميرحسيني، حافظ محمد حسن زاده
 7. ديدگاه كاركنان دانشگاه علوم پزشكى درباره ى ميزان استقرار شاخص هاى سلامت سازمانى در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان؛سال 1388
  رضا سيدجوادين، آزاده علوي، شهناز انصاري
 8. اندازه گيرى تمركز موضوعى و پژوهشگران متمركز بر آن
  حافظ محمد حسن زاده، محمد سليمي اصل، علي صمدي كوچكسرايي