مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 23، شماره 63

 1. اختلالات جسمي كودكان 11-7ساله ساكن مراكز نگهداري شبانه روزي شهر تهران
  محبوبه بيات، محبوبه نظري جيراني، آرزو شاهسواري، مجيد ميري، مهين نادري فر
 2. كيفيت خواب پرستاران بيمارستان امام خميني (ره) شهر تهران و عوامل موثر بر آن
  كمال صالحي، فاطمه الحاني، خسرو صادق نيت، يوسف محمودي فر، نرگس روحي
 3. ميزان درك بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر در مورد پذيرش رژيم درماني
  نايله عزتي
 4. كيفيت زندگي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليوي و عوامل وابسته به آن
  فروغ رفيعي، معصومه رامبد، آغا فاطمه حسيني
 5. روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي 14 روز دريافت تحريك شنوايي با صداي آشنا
  فاطمه گودرزي، شيوا سادات بصامپور، معصومه ذاكري مقدم، سقراط فقيه زاده، فاطمه رضايي، فاطمه محمدزاده
 6. خشونت خانگي در ميان زنان قبل و حين بارداري
  كژال حسامي، ماهرخ دولتيان، جمال شمس، حميد علوي مجد
 7. عوامل تاثير گذار بر شدت كمردرد بيماران بعد از آنژيوگرافي قلبي
  معصومه نيشابوري، طاهره اشك تراب، حميد علوي مجد
 8. مقايسه پيامدهاي حاملگي در زنان نخست زاي بالا و پايين 35 سال
  آذر آقامحمدي، مريم نوري تاجر، معصومه خير خواه، آغا فاطمه حسيني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *