مقالات بر حسب مجله

 • بررسي سطح شادي در كاركنان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1388
  حسنعلي بختيار نصرآبادي، سوسن بهرامي، محمود كيوان آرا، مهرداد كلانتري
 • بررسي شدت ميدان هاي مغناطيسي و الكتريكي اطراف رايانه هاي مورد استفاده و تاثير آن بر سلامت كاربران
  محمد رنجبريان، فرشيد رضائي
 • بررسي اپيدميولوژيك سندرم تونل كارپ درمراجعه كنندگان به بيمارستان هاي شهيد چمران و نمازي شيراز طي سالهاي 1385-1381
  عليرضا چوبينه، كاوه رحيمي، سليمه توكلي منش، سيد محمد حسيني، سيد حميدرضا طباطبايي
 • بررسي افسردگي پرستاران بيمارستان نمازي شيراز و عوامل مرتبط با آن – 1387
  مينا دهقاني، محمد ذوالعدل، شهرام بلندپرواز، زهرا كشتكاران، رضا محمودي، عباس جبارنژاد
 • تعهد سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: 1387
  حانيه السادات سجادي، مجيد خامسي پور، اكبر حسن زاده، ليلا والي
 • ارزيابي ريسك فاكتورهاي شغلي ايجاد كننده اختلالات اسكلتي-عضلاني (WMSDs) در حرفه نانوائي با استفاده از تكنيك فعاليت هاي تكراري شغلي(OCRA Index)
  عبدالحميد تاجور، ناصر هاشمي نژاد، علي جلالي، حميد رضا غشقاوي
 • عوامل مرتبط با استفاده از گوشي حفاظتي در كارگران كارخانجات ريسندگي بافندگي شهر يزد بر اساس تئوري انگيزش محافظت
  محمد علي مروتي شريف آباد، فاطمه جوزي، ابوالفضل برخورداري، حسين فلاح زاده
 • ارزيابي ريسك بهداشت، ايمني و زيست محيطي با روش شاخص گذاري مطالعه موردي: خط لوله نفت كرمانشاه – سنندج
  مجيد معتمدزاده، ايرج محمدفام، يداله حميدي