مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله طب نظامي « دوره 12، شماره 3

 1. طراحي الگوي توسعه مديران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
  برزو فرهي بوزنجاني، علي صداقت، محمد بازرگاني، محمدكريم بهادري، شهرام توفيقي
 2. تاثير آموزش مبتني بر مدل «مراحل تغيير» بر ارتقاي فعاليت بدني و افزايش توان فيزيكي
  بابك معيني، مطلب رحيمي، سيد محمد مهدي هزاوه اي، حميد ا… وردي پور، عباس مقيم بيگي، ايرج محمد فام
 3. اپيدميولوژي ليشمانيوز جلدي در شهرستان دامغان
  صادق محمدي ازني، زينب نوكنده، علي اصغر خرسندي، عليرضا صانعي دهكردي
 4. مقايسه شاخص‌هاي دندان و عوامل مرتبط با آن در فرزندان 12-6ساله
  علي اكبر كريمي زارچي، مسعود رباني، پرويز شاهرودي
 5. رضايت‌مندي بيماران از عملكرد تيم بهداشتي- درماني در زمينه رعايت مفاد منشور حقوق بيمار
  فاطمه كلروزي، فهيمه دادگري، آرمين زارعيان
 6. ميزان صحت گزارشات آزمايشگاهي مربوط به تب تيفوئيد
  رضا رنجبر ، مرتضي ايزدي، نعمت ا… جنيدي جعفري، يونس پناهي
 7. ميزان اختلال استرس پس از ضربه نيابي در فرزندان جانبازان شيميايي
  خدابخش احمدي، محمود رشادت جو، غلامرضا كرمي، جعفر انيسي
 8. هاپلوتيپ‌هاي ميتوكندري؛ ابزاري قدرتمند در مردم‌شناسي و كشف جرم
  ميررحيم فخرز، محمود تولايي، مسعود هوشمند، عبدا… سجاديان
 9. ارزيابي سطح آمادگي مقابله با بحران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي منتخب -1388
  محمد دانشمندي، حسين اميري، مسعود واحدي، معصومه فرشي، عبدا… ثقفي، فرزانه ذيقيمت
 10. مقايسه اثربخشي الگوهاي درمان «شناختي- رفتاري» و «حساسيت‌زدايي حركات چشم و پردازش مجدد» بر بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشي از جنگ
  محمد جواد احمدي زاده، حسين اسكندري، محمدرضا فلسفي نژاد، احمد برجعلي