مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز « دوره 4، شماره 15

 1. نگرش حرفه اي مدرسان پرستاري ايران
  وحيد زمان زاده، نسيم امينايي، فرحناز عبدالله زاده، سادات سيد باقر زاده، اسكندرفتحي آذر
 2. تاثير مراقبت مداوم مامايي در طي ليبر بر طول مدت زايمان
  فهيمه صحتي، مريم نجارزاده، الهه سيد رسولي، وحيد زمان زاده
 3. تاثير برنامه توانبخشي قلبي بر علايم جسمي بيماران مراجعه كننده به مركز توانبخشي قلب
  سريه پور نقي، شيرين برزنچه عطري، عبدالرسول صفاييان، علي باقرنيا
 4. تجربيات زنان اول زا از درد زايمان طبيعي:يك مطالعه كيفي
  ليلا ولي زاده، رقيه بايرامي
 5. منابع تنش زا از ديدگاه مادران نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
  مهناز جبراييلي، الهه سيد رسول، رقيه عطاييان، شيوا رسولي
 6. ديدگاه پرستاران نسبت به اولويت بندي رفتارهاي مراقبتي در بيماران سرطاني
  وحيد زمان زاده، رقيه عظيم زاده، آزاد رحماني
 7. ارزيابي توصيفي ويژگي هاي باليني، بستري مجدد و ريسك فاكتورهاي بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلبي در بيمارستان شهيد مدني تبريز در طي يك دوره سه ساله
  مينا حسن زده، مهناز عطاپور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *