مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » تازه هاي علوم شناختي « دوره 10، شماره 3

 1. بررسي حافظه سرگذشتي و شواهد عصب روان شناختي در اختلالات وسواسي – اجباري و اضطراب فراگير
  محمد مولايي، عليرضا مرادي، بنفشه غرائي، محمدحسن افضلي
 2. نقش اهداف پيشرفت در مؤلفه هاي يادگيري خودتنظيمي
  حسين كارشكي
 3. ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي پرسشنامه مقابله با موقعيت هاي استرس زا
  اميد شكري، صادق تقي لو، فريبرز گراوند، مريم پاييزي، محمد مولايي، محمد آزاد عبدالله پور، هادي اكبري
 4. شيوه هاي دلبستگي و ارتباط آن با مدل هاي خود و ديگران، و صفات شخصيتي دانشجويان دانشكده هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي
  عزيزه افخم ابراهيمي، بهروز بيرشك، ناهيد مكنون
 5. رابطه بين بعد پردازش اطلاعات وسعت نقش و توانايي هاي شناختي مديران چند شركت صنعتي
  نسترن عسكري پور، حميدرضا عريضي، ابوالقاسم نوري
 6. مطالعه جنبه هاي شناختي – هيجاني كار در برخورد با مشتريان و همكاران (رويكرد نمونه برداري از وقايع)
  مهرنوش فرودستان، حميدرضا عريضي
 7. دست برتري خانوادگي و توانايي چرخش ذهني
  احمد علي پور، عليرضا باغبان پرشكوهي
 8. بررسي كاركردهاي اجرايي در بيماران تحت درمان با متادون
  افسانه عبيدي زادگان، عليرضا مرادي، رابرت فرنام

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *