مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 3، شماره 3

 1. بررسي خواص فيزيكي ليزر و تاثير آن بر روي بافت
  رضا زهدي اقدم، مولود رادفر
 2. تاثير آموزش بر ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر اروميه نسبت به روش فرزند پروري محبت، قاطعيت
  رويا ياوريان، دكتر فرحناز نوروزي نيا، داوود حسني
 3. بررسي عوامل منجر به بي خوابي در بيماران بستري در بخش‌هاي سي‌سي‌يو بيمارستان طالقاني اروميه 1383
  فخرالسادات نقيبي، معصومه همتي، مهين نصرتي، ژاله نانبخش
 4. بررسي عوامل منجر به خودسوزي زنان بستري در بخش سوختگي بيمارستان امام خميني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 1380
  ژاله نان‌بخش، نسرين جهانگيري، حميده خليل‌زاده، منصوره وظيفه اصل
 5. بررسي عوامل موثر بر وضعيت سلامت روان زنان شاغل در شهر اروميه سال 1382-1383
  فاطمه مقدم‌تبريزي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *