مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 17، شماره 88

 1. بينش پشت استفاده از بيوماركرهاي IFN-G، IL-2، IL-4 و IL-10به عنوان نقاط پاياني جانشين براي ابتلا به بيماري-هاي پوستي ناشي از مواجهه با گاز خردل
  مرجان زارع، سقراط فقيه زاده، طوبي غضنفري، شهره جلائي
 2. بررسي اثر بازدارندگي نانوذرات نقره كلوييدي بر سه سويه باكتريايي و سلول هاي ماكروفاژ در كشت 24 ساعته
  زينب شوندي، طوبي غضنفري، كيومرث نظري مقدم، احيا عبدي عالي
 3. مقايسه نتايج خوشه بندي سلسله مراتبي و غيرسلسله مراتبي پروتئين هاي مرتبط با سرطان هاي مري، معده و كلون براساس تشابهات تفسير هستي شناسي ژني
  حميد علوي مجد، يلدا زرنگارنيا، مصطفي رضايي طاويراني، نصيبه خير، علي اكبر خادم معبودي
 4. مقايسه تغييرات واكنش نسجي مواد SUAB1 و SUAB2 بر روي بافت زير جلدي موش
  مجيد مهران، كيومرث نظري مقدم، محسن ناصري، رضا صداقت، نوشين جلاير نادري
 5. ارزيابي كمي و كيفي رنگ آميزي نيترات نقره در كيست هاي ادنتوژنيك و آملوبلاستوما
  صفورا سيفي، انسيه شفيق، ايوب علايي
 6. بررسي تأثير تمرينات ورزشي بر شدت كمر درد و كينماتيك ستون فقرات در زنان باردار
  احيا گرشاسبي، سقراط فقيه زاده
 7. بررسي تأثير برنامه آموزشي مدون بر آگاهي، نگرش و عملكرد مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك در خصوص پيش گيري از تشنج ناشي از تب در كودكان
  محبوبه سجادي هزاوه، محسن شمسي
 8. بررسي فراواني افسردگي در بيماران تحت همودياليز نگه دارنده و عوامل مرتبط با آن
  رضا افشار، غلامحسين قائدي، سوزان ثانوي، علي دواتي، احمد علي رجب پور
 9. رويكردهاي موجود درباره سقط القايي
  نفيسه ظفرقندي، مريم كلوتي، ندا زارع‌نژاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *