مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله آب و فاضلاب « دوره ، شماره 53

 1. پيش‌بيني فشار در شبكه‌هاي آبرساني با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي و استنتاج فازي
  محمد كارآموز، مسعود تابش، سارا نظيف، علي مريدي
 2. اثر لجن فاضلاب بر غلظت تعدادي از عناصر غذايي و ويژگي‌هاي شيميايي خاك
  سكينه واثقي، مجيد افيوني، حسين شريعتمداري، مصطفي مبلي
 3. اثر آبياري با پساب بر برخي خواص فيزيكي و شيميايي خاك
  فرزاد روحاني شهركي، رسول مهدوي، مرضيه رضايي
 4. بررسي تأثير نسبت COD/N ورودي بر سرعت نيتريفيكاسيون در تصفيه فاضلاب با استفاده از يك راكتور پايلوت در مقياس آزمايشگاهي
  بيژن بينا، حسين موحديان، حميدرضا پورزماني
 5. استفاده از پوكه‌هاي معدني به عنوان ساپورت بيوفيلم در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب
  آزاد كاوسي، مهدي برقعي
 6. بررسي تصفيه‌پذيري فاضلاب‌هاي صنعتي حاوي نيتروژن بالا به روش SBR در مقياس پايلوت
  پرويز منجمي، حسن كاظمي
 7. مقايسه فني و اقتصادي روش‌هاي متداول تصفيه فاضلاب صنايع قند در ايران
  مهدي احمدي، مسعود تجريشي، احمد ابريشم‌چي
 8. بررسي اثر مواد جاذب رطوبت بر تأمين آب درختكاري در مناطق نيمه خشك
  غلامرضا داورپناه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *