مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 32، شماره 5

 1. شيوع هپاتيت C در بيماران ديابتي نوع دو
  ناصر آقامحمدزاده، رضا قوطاسلو، مسعود جوادي، فرزاد نجفي پور، ميترا نيافر
 2. اثر ليزر كم توان همراه با فيزيوتراپي معمول در درمان التهاب تاندونهاي روتاتور كاف
 3. خصوصيات باليني و آزمايشگاهي سندرم رت: گزارش 20 مورد
 4. مقايسه تظاهر P27، Ki67، P53 در كارسينوم سلول سنگفرشي، كراتوز آكتينيك و بيماري بوون
 5. تعيين حساسيت بيماران مبتلا به آسم و رينيت آلرژيك به مايتهاي گرد و غبار خانگي
 6. ارتباط بين نمايه توده بدن با دريافت روزانه كلسيم و فعاليت فيزيكي در زنان سنين باروري
 7. نقش اكسيژن درماني در پيش آگهي استروك ايسكميك حاد
 8. اثر حاملگي بر سيستم اعصاب محيطي
 9. خصوصيات باليني، آزمايشگاهي و اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به كتواسيدوز ديابتي در كودكان تبريز
 10. منيزيم سرم در بيماري آلزايمر و ارتباط آن با شدت بيماري
 11. مقايسه تغييرات بافتي در مخاط معده منسوبين درجه اول مبتلايان به آدنوكارسينوم معده نسبت به افراد بدون سابقه خانوادگي مثبت با شكايت ديس پپسي
 12. مقايسه ريز سختي دو نوع سمان رزيني لايت كيور و دوال كيور بعد از تابش نور از وراي ديسك پرسلني با استفاده از دونوع دستگاه نوري با دو زمان تابش
 13. كم شنوايي حسي-عصبي تاخيري در كودكان باسابقه هيپر بيليروبينمي شديد
 14. فيستول ركتوواژينال در زمينه فعاليت جنسي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *