مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 8، شماره 3

 1. وضعيـت توزيع پزشك متخـصص و تخت فعـال در بيمارسـتانهاي دولتي ايران: سالهاي 1380-1385
  شهرام توفيقي، محمدرضا ملكي، مسعود شهابي، منصور دلپسند، ابوالفضل نفيسي
 2. تأثير آموزش مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي تغذيه اي پيشگيري كننده از بيماري هاي قلبي- عروقي در زنان خانه دار اصفهان
  الهه توسلي، اكبر حسن زاده، رضا غياثوند، آذر طل، داوود شجاعي زاده
 3. مدت اقامت بيماران بستري شده در بيمارستان تخصصي زنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش تحليل بقاء
  رامين روانگرد، محمد عرب، آرش رشيديان، علي اكبري ساري، علي زارع، محمود ثالثي، حجت زراعتي
 4. پراكندگي جغرافيايي حيوان گزيدگي و هاري در استان هاي ساحلي درياي خزر طي سالهاي 2002 تا 2007
  وحيده مظاهري، كوروش هلاكويي نائيني، سوسن سيماني، مسعود يونسيان، احمد فياض، احسان مصطفوي، پيوند بيگلري
 5. خودارزيابي نظام مراقبت بيماري هاي غيرواگير دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براساس مدل پيشنهادي سازمان جهاني بهداشت
  مرضيه جوادي، هدايت الله عسگري، مريم يعقوبي، حسين نوازهي
 6. ميزان رضايت مراجعان به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مركزي از نظام ارايه ي خدمات
  ريتا ظهيري، مجيد طاهري
 7. ارزيابي مواجهه شغلي لعاب كاران يك صنعت سراميك سازي با فلزسرب درهواي منطقه تنفسي
  فاطمه كارگر، سيدجماالدين شاه طاهري، فريده گلبابايي، ابوالفضل برخورداري، عباس رحيمي فروشاني
 8. عوامل موثر بر ايجاد زخم بستر در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
  علي اكبري ساري، زينب بهشتي زواره، محمد عرب، آرش رشيديان، بنفشه گلستان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *