مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه بيمارستان « دوره 8، شماره 1,2

 1. بررسي مشكل ها و مسايل موجود بين سازمان هاي بيمه‌گر پايه و بيمارستان هاي دانشگاهي: مطالعه كيفي
  ناهيد نصيري راد، آرش رشيديان، حسين جودكي، فيض اله اكبري حقيقي، محمد عرب
 2. بررسي علل و عوامل موثر بر عدم گزارش دهي اشتباهات دارويي كاركنان پرستاري بيمارستان بهارلو از ديدگاه آنها در سال 1389
  آذر طل، ابوالقاسم پوررضا، غلامرضا شريفي راد، بهرام محبي، زهرا قاضي
 3. ايمني و عملكرد سي تي اسكن dual-source در مقايسه با سي تي اسكن single-source و آنژيوگرافي مرسوم در تشخيص بيماري هاي عروق كرونر قلب(مطالعه مروري نظام مند)
  مهدي مختاري پيام، علي اكبري ساري، محمد رضا آي، محمد رضا مبيني زاده، سعيد معنوي
 4. بررسي كيفيت ارگونوميك سيستم اطلاعات بيمارستاني ايران و مقايسه آن با سه نرم افزار ديگر از ديدگاه كاربران
  رضا صفدري، حسين درگاهي، ليلا شاهمرادي
 5. بررسي علل بستري مجدد بيماران در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  محمد عرب، زهرا اسكندري، عباس رحيمي، ابوالقاسم پوررضا، حسين درگاهي
 6. بررسي رابطه بين سبك‌هاي رهبري و راهبردهاي مديريت تعارض مورد استفاده مديران ارشد و مياني بيمارستان‌هاي آموزشي شهر كرمان
  محمود نكويي مقدم، سجاد دلاوري، مينا سلاجقه، محمد حسين قرباني
 7. مقايسه كيفيت زندگي كاري در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان و رابطه آن با مديريت دانايي از ديدگاه مديران ارشد و مياني بيمارستان ها
  بهرام دلگشايي، ليلا رياحي، مليكا متقي
 8. بررسي عوامل تاثير گذار بر رفتار شهروندي سازماني در كاركنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1388
  ساناز سهرابي زاده، پيوند باستاني، رامين راونگرد
 9. ديدگاه كاركنان زن مراكز بهداشتي درماني شهر تهران درباره برنامه غربالگري و مديريت خشونت خانگي: يك پژوهش كيفي
  يلدا سليمان اختياري، فرشته مجلسي، محسن شمس، عباس رحيمي فروشاني
 10. بررسي افزايش كارايي بيمارستان با استفاده از شبكه هاي هوشمند
  ندا درويش، فرزاد توحيد خواه، رسول خياطي، مهناز واعظي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *