مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اپيدميولوژي ايران « دوره 6، شماره 3

 1. تنظيم نقشه خطر نسبي مرگ كودكان زير يك‌سال مناطق روستايي كشور در سال 1380 و 1385: مقايسه روش‌هاي حداكثر درستنمايي و بيزي
  يداله محرابي، الهام مراغي، حميد علوي مجد، محمداسماعيل مطلق
 2. شيوع مشكلات بينايي در دانش آموزان شهر شيراز سال 1387
  عباسعلي يكتا، سيروس دهقاني، هادي استادي مقدم، جواد هرويان، ابراهيم جعفر زاده پور، عباس عظيمي،ريحانه يكتا، علي جواهر فروش زاده، محسن پدرام فر، بيژن رضوان، نيكو كياست فرد، مهدي خبازخوب
 3. مقايسه مدل‌هاي بيزي پارامتريك در تحليل عوامل مؤثر بر ميزان بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده
  احمد رضا باغستاني، ابراهيم حاجي زاده، سيد رضا فاطمي
 4. مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون پارامتري در پيش‌بيني بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده
  اكبر بيگلريان، ابراهيم حاجي زاده، انوشيروان كاظم نژاد
 5. بررسي يك اپيدمي وبا در شهرستان كرج در سال 1387
  حجت اله براتي، علي گل محمدي، عيسي مومني، قباد مرادي
 6. مقايسه اثر عوامل خطر شاخص توده بدني، مرحله‌ پاتولوژيك و عوامل وراثتي بر بقا بين سرطان‌هاي كولون و ركتال: مدل شكنندگي مخاطره‌هاي رقيب
  محمد اصغري جعفرآبادي، ابراهيم حاجي‌زاده، انوشيروان كاظم‌نژاد، سيد رضا فاطمي
 7. فراواني ضايعات مخاط نرم دهان در مراجعه كنندگان به بخش بيماري‌هاي دهان دانشكده دندانپزشكي تبريز در سال 1386
  فاطمه اربابي كلاتي، وجيهه علوي
 8. بررسي شيوع وعوامل مرتبط با آسيب‌هاي ناشي از سرسوزن و اشياي تيز و برنده در كاركنان مراكزاموزشي – درماني اروميه در نيمه اول سال 1387
  علي غلامي، شاكر سالاري لك ، طاهره علي نيا، رحيم نژاد رحيم

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *