مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 11، شماره 2

 1. مقايسه اثر دو داروي سلكوكسيب و پردنيزولون در مهار درد پس از جراحي پريودنتال
  گلپر رادافشار، سيده فاطمه معصومي
 2. زيست فعال سازي سطح آلياژ كبالت-كروم دنداني همزمان با فرايند ريخته گري دقيق
  محمد حسين فتحي، محمود مرآتيان، حسين مينوئي
 3. بررسي آزمايشگاهي ميزان خشونت سطحي دو گونه سيلنت به دنبال كاربرد موضعي پياپي ژل اسيد فسفريك فلورايد
  مهتاب معمارپور، فرشته شفيعي
 4. مقايسه اثر كلرال هيدرات با تركيب هيدروكسي زين-كلرال هيدرات در آرام بخشي كودكان غير همكار در دندانپزشكي
  عليرضا صراف شيرازي، مينو رضايي فر
 5. مقايسه ي سن دنداني و سن تقويمي در تشخيص زود هنگام نهفتگي پالاتالي دندان نيش بالا
  فرزانه احراري، عليرضا صراف شيرازي، مريم گودرزي، بهاره بقايي، نيلوفر خالصه
 6. مقايسه ي آزمايشگاهي استحكام پيوند برشي چهارگونه باندينگ سلف اچ و توتال اچ در عاج دندان هاي شيري
  زهرا بحر العلومي، علي اصغر سليماني، فاطمه جعفرزاده
 7. مقايسه ي تكامل دندان هاي دايمي در افراد با الگوي رشد عمودي و افقي صورت
  روشنك غفاري، مسعود فيض بخش، بي بي مهديه حايري زاده
 8. بررسي آزمايشگاهي اثر نوشابه و ماء الشعير بر ميكروهاردنس ميناي دندان هاي دايمي
  رزا حقگو، فاطمه فروزش تبار
 9. بررسي ميزان توافق تشخيص هاي باليني و آسيب شناسي در بيماران مراجعه كننده به بخش آسيب شناسي دانشكده دندانپزشكي شيراز (1380 تا 1385)
  زهره جعفري اشكاوندي، گيتا رضواني، حيدر علي مرداني فرد
 10. بررسي ميزان فلورايد چند گونه چاي كيسه اي پر مصرف در ايران
  كتايون اصفهاني زاده، مسعود امانلو، ناصر ولايي، شراره موسوي زاهد
 11. اثر آموزش بهداشت دهان بر آگاهي ، نگرش و كاركرد گروهي از بيماران
  عديله شير محمدي، معصومه فرامرزي
 12. تأخير در تشخيص استئوساركوماي درجه پايين در ناحيه ي سمفيز فك پايين ؛ گزارش مورد
  غلامرضا جهانشاهي، سيد حسين طبابايي اردكاني