مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش پرستاري ايران « دوره 5، شماره 19

 1. درك دانشجويان از تدريس مؤثر در آموزش پرستاري: يك مطالعه كيفي
  مجيد نجفي كليايي، فرخنده شريف ، ناهيد جمشيدي، شهناز كريمي
 2. بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان در مورد اولويت‌هاي ارزشيابي اساتيد
  فريده ملكشاهي، علي شيخيان، محمدجواد طراحي
 3. مطالعه ارتباط عوامل مؤثر بر استفاده از اينترنت با تمايل به بكارگيري آن در اعضاي هيأت علمي بر اساس تئوري رفتار منطقي
  جميله مختاري نوري، سيما زهري، فريده يغمايي، عباس عبادي، مهرناز يولداشخان
 4. ارتباط تغذيه با شير مادر و شاخص توده بدني كودكان دبستاني شهر رشت
  پروانه رضاسلطاني، آفاق حسن زاده، عاطفه قنبري
 5. بررسي تأثير ساكارز خوراكي بر شدت درد ناشي از خون‌گيري از پاشنه پا نوزادان ترم
  حميرا خدام، زهرا سبزي
 6. بررسي ارتباط كيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به سل در شهر اهواز
  سيمين جهاني، نسرين الهي، اشكان شاهين زاده، اشرف السادات حكيم، سيدمحمود لطيفي
 7. تأثير آرام‌سازي فك بر اضطراب درد پانسمان سوختگي: كارآزمايي باليني تصادفي با گروه كنترل
  فهيمه محمدي فخار، فروغ رفيعي، روح انگيز جمشيدي اورك، مهرنوش اينانلو
 8. كنترل بر خود : نياز مهم آموزش سلامت روان در بيماران ديابتي
  اعظم محمودي، موسي علوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *