مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي خراسان شمالي « دوره 1، شماره 2-3

 1. بررسي اثرات پودر لوبياي خوشه اي (گوارگام) روي قند و چربي هاي خون در موشهاي صحرايي ديابتي
  موسي الرضا حاج زاده، سعيد سمرقنديان، فاطمه اميني نيا
 2. بررسي اثر استرس دوران جنيني بر رفتارهاي هيجاني، جستجوگري و ويژگيهاي مورفولوژيك هيپوكامپ رت ويستار
  علي مقيمي، ناصر مهدوي شهري، زهرا حق پيما، عادل حق نژاد
 3. بررسي اثرات ضد باروري دانه گياه چشم خروس بر روي موش
  حسين حسين زاده، حسن وكيلي اركي، بي بي مرجان رضوي
 4. بررسي گلوكز پلاسماي خون و عوامل مرتبط با آن در پرسنل پرستاري شب‌كار
  عباسعلي ابراهيميان، راهب قرباني، بهرام بيباك
 5. بررسي مقايسه اي شيوع و شدت سوزش زير جناغ سينه در زنان باردار خانه دار و شاغل مراجعه كننده به مراكز مراقبتهاي قبل از تولد شهر بجنورد
  محبوبه طباطبايي چهر، پروين سالاري، علي مختاري فر، سيد رضا مظلوم
 6. بررسي غلظت نيترات در چاه هاي تأمين كننده آب شرب شهر بجنورد در سال 1386
  علي پاسبان، جعفر اماني، مريم چترسيماب
 7. تأثير مصرف مكمل خوراكي آهن بر ظرفيت توجه دانش آموزان دختر دبيرستاني
  اكرم رضائيان، مهدي رضائيان، مهسا بهزادفر
 8. مطالعه كيفي تجارب دانشجويان پرستاري در زمينه آموزش باليني
  مريم صالحيان، محمدرضا آرمات
 9. بررسي ويژگي هاي مربي باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در سال 1387
  حميد توكلي قوچاني، زهرا كريمي، زهرا طائفي، سيده راضيه حسيني
 10. بررسي تأثير آموزش بر ميزان عملكرد زنان ميانسال در مورد يائسگي در مشهد
  سيده بتول حسن پور ازغدي، زهره عباسي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *