مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد « دوره 2، شماره 2

 1. ارزيابي نحوه يادگيري مهارتهاي باليني و موانع آن از ديدگاه فارغ التحصيلان مامايي
  شهناز مجاهد، خديجه نصيرياني، طاهره سليمي، مهسا خداياريان
 2. نحوه ارزشيابي دانشجويان توسط اعضاء هيأت علمي و كادر آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال87-86
  معصومه دل آرام
 3. وضعيت آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران از ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي
  شهرام براز پردنجاني، مريم رستمي، محمد رضا لوري زاده
 4. ارزيابي پايان نامه هاي تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
  حسن مظفري خسروي، محمدحسن احرام پوش، حسين آقا عقيلي، فروغ جواديان زاده، طاهره رحيم دل
 5. بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي نسبت به خطاهاي رايج در آزمايشگاه قارچ شناسي پزشكي (يزد , 1386)
  عباسعلي جعفري، محمد حسين انوري، علي فتاحي بافقي
 6. مشكلات آموزش باليني دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي قم سال 1387
  محمد عباسي
 7. بررسي نظرات دانشجويان پزشكي زاهدان در مورد تاثير درس بهداشت4 و اتاق مشاوره بر پايان‌نامه آنان
  مسعود رودباري
 8. بررسي كيفيت برگزاري گزارش‌هاي صبحگاهي در بيمارستان آموزشي شهيد صدوقي يزد در سال 1386
  سعيده زارع، زهرا بهنام فر ، زهره بهنام‌فر، محمدرضا ميرجليلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *