مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 17، شماره 2

 1. بررسي مواجهه پرستاران با خشونت‌هاي كلامي و فيزيكي در بيمارستان
 2. تأثير تحريك نورهالوژن بر الگوي غيرواكنشي آزمون غيراسترسي (NST)
  فاطمه رحيمي‌كيان، مريم مدرس، شيرين نيرومنش، عباس مهران، طاهره رحيمي‌نيا
 3. بررسي تأثير نقشه مفهومي بر رويكردهاي يادگيري دانشجويان پرستاري
  نازي نجات، حميدرضا كوهستاني، كورش رضايي
 4. اختلالات سيستم ادراري و شيوع عفونت‌هاي ادراري در سالمندان مقيم خانه سالمندان كهريزك
  روح‌الله خاني قلعه جق، محمد اكبري كاجي، افضل شمسي، حسين نوري گوشكي
 5. بررسي تأثير ارايه مراقبت‌هاي پس از زايمان در منزل، بر كيفيت زندگي مادران كم خطر
  سيده طاهره ميرمولايي، مهرنوش عامل ولي‌زاده، محمود محمودي، زينب توكل
 6. معنويت‌گرايي در مبتلايان به HIV/AIDS: يك مطالعه پديدار شناسي
  علي محمدپور، زهره پارسا يكتا، عليرضا نيكبخت نصرآبادي
 7. مقايسه اولويت‌هاي آموزشي بيماران مبتلا به صرع از ديدگاه بيماران، پرستاران و پزشكان شاغل در بخش‌هاي اعصاب و كودكان
  شيرين حسنوند، سيده فاطمه قاسمي، فرزاد ابراهيم‌زاده
 8. بررسي تأثير مشاركت مادر در مراقبت از نوزاد پره‌ترم درNICU بر بستري مجدد
  طيبه علي‌آبادي، فريده باستاني، حميد حقاني