مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 9، شماره 1

 1. كارايي انواع كارتريج هاي ماسك هاي تنفسي ويژه بخارهاي آلي بر مبناي استاندارد EN 14387:2004
  مهدي جهانگيري، جواد عدل، سيد جمال الدين شاهطاهري، حسين كاكوئي، عباس رحيمي فروشاني، عليمراد رشيدي، امير قربانعلي
 2. طراحي و روان سنجي پرسشنامه نيازهاي سلامت دختران نوجوان
  زهره شاه حسيني، معصومه سيمبر، علي رمضانخاني، حميد علوي مجد
 3. ارزيابي جـو ايمني در يك صنعت فولاد
  جواد عدل، مهدي جهانگيري، مسعود ريسمانچيان، حسين ماري اورياد، علي كريمي، محمدرضا قادري
 4. كاربرد مدل ارتقاي سلامت در مطالعه رفتار فعاليت جسماني دانش آموزان شهر سنندج
  پروانه تيموري، آرزو فلاحي، نادر اسماعيل نسب
 5. تاثير ارتفاع پاشنه ي كفش بر روي ثبات وضعيتي ايستا و پويا در زنان جوان سالم
  آويشا نوروزي لركي، مينو خلخالي زاويه، عباس رحيمي، صديقه سادات نعيمي، سيد مهدي طباطبايي
 6. مقايسه نگرش كارمندان و مديران بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران نسبت به عملكرد مديران در خصوص مديريت تعارض
  فرشيد رادفر، محمد جواد حضوري، صديقه سادات طوافيان
 7. تغييرات رفتارهاي جنسي محافظت نشده و استفاده از سرنگ مشترك درمعتادان مراجعه كننده به مراكز درمان نگهدارنده با متادون وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز: مقايسه قبل با بعد از مداخله بدون گروه كنترل
  عليرضا حيدري، عليرضا ميراحمدي زاده، علي كشتكاران، مهدي جوانبخت، كورش اعتماد، منصوره لطفي
 8. ارتباط بين رفتار آموزشي رابطان بهداشتي با رفتارهاي پيشگيري كننده ابتلاء به ليشمانيوز پوستي (سالك) در خانواده هاي تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر يزد
  زهره رهائي، هاشم حشمتي، سيد محمد مهدي هزاوه اي، اكبر حسن زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *