مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 17، شماره 1

 1. مقايسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوكلوپراميد بر تهوع و استفراغ پس از عمل جراحي
  عليرضا توسلي، محمد خواجه دلوئي، محمد عليپور، نورا بيگدلي
 2. بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره ي هيدرو الكلي دانه ي گياه
  فهيمه هودگر، سيما نصري، غلامرضا امين
 3. تشخيص آنتي ژن هاي ليشمانيا اينفنتوم در ادرار با استفاده از روش KAtex و مقايسه آن با روش هاي سرولوژي
  شهرام خادم وطن، عبدالصمد مظلومي، اسماعيل فلاح، جاسم ساكي
 4. بررسي تأثير مداخله آموزشي بر رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر مبناي تئوري انگيزش محافظت
  محمد حسين باقياني مقدم، سهيلا محمدي، سيد سعيد مظلومي محمود آباد، محمد تقي نوربالا
 5. بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با طلاق از ديدگاه زوجين مطلقه ي شهرستان گناباد در سال هاي 88-87
  مهدي مشكي، زهره شاه قاسمي، علي دلشاد نوقابي، عليرضا مسلم
 6. آگاهي بيماران و كاركنان گروه پزشكي از منشور حقوق بيمار و ميزان رعايت آن در يكي از بيمارستان هاي آموزشي گناباد
  كوكب بصيري مقدم، مهدي بصيري مقدم، عليرضا مسلم، حسين عجم زيبد، فاطمه جمال
 7. بررسي وجود بافت هاي غير مجاز در انواع سوسيس و كالباس عرضه شده درمراكز توزيع شهركرمانشاه 88-1387
  احسان صادقي، مظفر خزاعي، علي الماسي، نبي شريعتي فر، سميه بهلولي اسكويي، رضا تحويليان
 8. بررسي ريسك فاكتور هاي سرطان پستان با استفاده از تحليل
  امل ساكي، ابراهيم حاجي زاده، نجمه تهرانيان
 9. رابطه ي نگرش مذهبي و شادكامي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  علي صحرائيان، عبداله غلامي، بنفشه اميدوار