مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 28، شماره 1

  1. بررسي آزمايشگاهي استحكام خستگي و نحوه شكست در دندان هاي پرمولر درمان ريشه شده به روش ترميم غيرمستقيم كامپوزيتي
    رويا امينيان، حسن تراب زاده، عاطفه صفاري، نسرين مختاري، عليرضا اكبرزاده باغبان