مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اپيدميولوژي ايران « دوره 7، شماره 1

 1. ارزيابي روش‌شناسي مطالعات تجربي منتشر شده در مجله علمي- پژوهشي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران در مدت10 سال (1387-1378)
  حسام الدين اكبرين، عليرضا باهنر، اميدعلي نكويي جهرمي، حميد شريفي
 2. رده‌بندي وضعيت بهداشت و سلامت مادران روستايي در استان‌هاي مختلف ايران با استفاده از روش‌هاي چند متغيره عاملي و خوشه‌اي
  مريم يزدي، حسين محجوب
 3. نقطه تغيير در توزيع پواسون و كاربرد آن در داده‌‌هاي مرگ و مير خام كشور ايران
  فيروز اماني، انوشيروان كاظم نژاد، رضا حبيبي، ابراهيم حاجي زاده
 4. بررسي ميزان آگاهي و نگرش افراد HIV+در مقايسه با افراد داراي سابقه رفتار پرخطر در استان گلستان و رابطه آن با مشخصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي در سال 1386
  كورش اعتماد، حسن افتخار اردبيلي، عباس رحيمي، محمد مهدي گويا، عليرضا حيدري، محمد جواد كبير
 5. بررسي دلزدگي زناشويي در زنان نابارور و بارور مراجعه كننده به درمانگاه‌هاي زنان و ناباروري بيمارستان وليعصر مجتمع بيمارستاني
  ندا نيكوبخت، يوسف كريمي، هادي بهرامي
 6. بررسي وضعيت امنيت غذايي خانوار و مصرف مواد غذايي دانش‌آموزان دبيرستاني شهر اصفهان
  آسيه محمد زاده، احمدرضا درستي مطلق، محمد رضا اشراقيان
 7. ميزان نياز و تقاضاي درمان ارتودنسي در دانش‌آموزان 12 ساله شهرستان آباده
  طاهره حسين زاده نيك، نگين شهسواري، داراب غلامي بروجني، امير رضا فتاحي ميبدي، شاهين نوروزي، محمد جواد خرازي فرد
 8. بررسي دريافت غذايي مبتلايان به ضايعه نخاعي بر اساس جنس، متغيرهاي وابسته به ضايعه و چاقي در مركز تحقيقات ترميم ضايعات مغزي و نخاعي تهران
  حديث صبور، عباس نوروزي جاويدان، محمد رضا وفا، فرزاد شيد فر، مريم نظري، سميه اطهاري نيك عزم، عباس رحيمي، حسن امامي رضوي، هوشنگ صابري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *