مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 12، شماره 2

 1. بررسي مقايسه‌اي ريزنشت كرونالي پلاگ MTA و گوتا پركا در ريشه‌هاي كوتاه آماده شده براي پست به روش نفوذ باكتريايي
  عباسعلي خادمي، نداشكرچي‌زاده اصفهاني
 2. برآورد دازا و پهناي مزيوديستالي دندان‌هاي پرمولر فك پايين با استفاده از پرتونگاري پارنوراميك
  سينا حقاني‌فر، ولي‌اله آرش، رحمان نعمتي، علي بيژني
 3. مقايسه‌ي كلينيكي طول كانال ريشه‌ي دندان‌هاي مولر شيري فك پايين با استفاده از دستگاه آپكس‌ياب و پرتونگاري معمولي
  طاهره اسكندريان، صفورا صاحبي، فروغ اميرآبادي، عباس علي‌پور
 4. فراواني كارسينوم سلول سنگفرشي دهان در دو گروه جوان و سالخورده‌ي ايران
  دنيا صدري، عباس خداياري، سپيده قروان
 5. مقايسه‌ي سه روش مورد استفاده در آماده‌سازي شيارها بر ميزان ريزنشت فيشورسيلانت
  شهرزاد جوادي‌نژاد، داوود قاسمي تودشكي، علي صالحي
 6. رابطه‌ي پلن الكوزال فك بالا و پايين با خط آلاتراگوس و رترومولارپد در دندان‌هاي طبيعي
  فريده بحراني، رضا درفشي، مارال هوشيار
 7. بررسي خارج دهاني كاهش سختي سطحي ميناي دندان‌هاي شيري و دايمي به دنبال استفاده از دو نوع نوشابه اسيدي رايج در كشور
  علي نوذري، صنم ميربيگي، سارا دهقان خليلي
 8. مقايسه‌ي سطح آگاهي دانشجويان سال ششم دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي شهر همدان ازپردازش و انتقال بيوپسي‌هاي دهاني
  معصومه زرگران، فهيمه بقايي، رضا موسيوند
 9. تازه‌هاي پيشگيري با آنتي‌بيوتيك در دندانپزشكي
  عباس جوادزاده، آتس‌سا پاك فطرت، ارغوان تنكابني
 10. بررسي توليدات علمي دندانپزشكي با استفاده از پايگاه Web of science در سال‌هاي 2000 تا 2009
  منصور صراطي شيرازي، مرضيه گل‌تاجي
 11. ساخت‌تري قالبگيري و پروتز متحرك قطعه‌اي در بيمار ميكروستوميا: گزارش باليني
  اسداله احمدزاده، مسعود اجلالي، اميرحسين سربازي، گلسا علوي، رضا گدازپور
 12. گزارش يك مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميك با نبود حساسيت به درد
  فاطمه اربابي كلاتي، عبدالحسن كاظمي