مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي پژوهنده « دوره 16، شماره 4

 1. اثر مكملهاي ويتاميني معدني بر آنزيم‌هاي ضد اكسايشي، مالون‌دي‌آلدييد و ركورد صد متر دختران شناگر نخبه
  ميترا عزيزي، سحر رزمجو، حميد رجبي، علي‌اكبر جهانديده
 2. اثر سه ماه تمرينهاي مقاومتي پيشرونده بر غلظت لپتين و اينترلوكين-6 در مردان چاق
  سيروان آتشك، محمد علي آذربايجاني، حسين شرفي
 3. بررسي فراواني اختلالهاي همبود و تأثير آن بر پاسخ به درمان متيل فنيديت در كودكان مبتلا به ADHD
  علي مشهدي، عاطفه سلطاني فر، فاطمه محرري، فهيمه نوفرستي
 4. شكاف كيفيت برنامه آموزشي مشاوره پيش از ازدواج از ديدگاه زوجين مراجعه‌كننده به مراكز پيش ازازدواج تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درسال1389
  علي رمضانخاني، گوهر محمدي، فروزان اكرمي، شهلاقنبري، فاطمه عرب‌عليدوستي
 5. اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1388
  علي‌اصغر كلاهي، محمد رضا معتمدي، محمد رضا بيرانوند، احمد رضا فرسار، لطيف گچكار
 6. مقايسه ميزان بي‌حركتي حاصل از ارتزهاي پيش‌ساخته مچ دست در افراد سالم
  مينوكلانتري، مهدي رضايي، سيد مهدي طباطبايي
 7. بررسي سطح زير تحدب لت قدامي دريچه ميترال در اكوكارديوگرافي 2D در نارسايي ايسكميك دريچه ميترال
  محمد اسدپور پيرانفر، مرسده كروندي، محمد اسماعيل قيداري، منوچهر بهنيا، محمدرضا بيرانوند، حسن حقانينژاد
 8. بررسي نتايج لامينكتومي در مبتلايان به لنگش عصبي براساس رتبه NCOS
  حسن رضا محمدي، پريسا عظيمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *