مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ليزر پزشكي « دوره 8، شماره 2

 1. بررسي اثر ليزر ديود 810 نانومتر بر كاهش تريسموس ناشي از جراحي عقل نهفته
  هدي بهراميان ، يوشياهو رفوآ ، عباس كمالي ، نسيم چيني فروش ، علي بقاليان
 2. مروري بر مكانيسم هاي اثر گذاري ليزر كم توان بر ترميم زخم پوستي
  مه سا حسيني صنعتي، گيتي تركمان
 3. بررسي اثر پلتفرم سوييچينگ بر ايمپلنت ليزرلاك بر روي تنش هاي وارد بر استخوان كرستال به روش آناليز المان محدود
  مسعود خنداني ، الهيار گرامي ، رضا ابياني ، كاوه سيدان ، مسعود رنگي
 4. كاربرد فتوديناميك تراپي در عفونتهاي موضعي
  سيده آسيه رحيمي