مقالات بر حسب مجله

 • ارگونومي در طراحي و توليد خودرو
  عادل مظلومي، اكبر رستم ابادي
 • تعيين ميزان انتشار ذرات معلق از صنايع فرآورده هاي نسوز و ارزيابي فيلترهاي كيسه اي در كنترل آن
  نبي اله منصوري ، مهران فيروزبخش ، زهره حسامي، ايرج عليمحمدي
 • بررسي كمي و كيفي پسماندهاي صنعتي توليدي صنايع حد فاصل تهران تا كرج
  محمد امين كرمي ، مهدي فرزادكيا ، احمد جنيدي ، رامين نبي زاده ، محمود رضا گوهري، مصطفي كريمايي
 • بررسي تاثير آموزش بر توانمند سازي رابطين بهداشت مر ا كز بهداشت غرب تهران و عوامل موثر بر آن در سال 1388
  محمدحسين تقديسي ، سمانه ابوالخيريان ، فاطمه حسيني
 • بررسي رابطه اعتياد به كار با ابعاد سلامت عمومي در كاركنان يك شركت صنعتي در اصفهان
  آزاده عسكري، ابوالقاسم نوري
 • بررسي ميزان حمايت اجتماعي ادارك شده در ميان كاركنان بيمارستان و عوامل مرتبط با آن
  مرجان مرداني حموله ، پوران رئيسي ، هايده حيدري، محمد محبوبي
 • بررسي اثر صداي كم فركانس بر عملكرد ذهني در حين انجام محاسبات رياضي
  مرضيه كاظم پور ، محمد جواد جعفري ، يداله محرابي ، ايرج عليمحمدي، جواد حاتمي
 • نقش تعديل كننده خودكارآمدي در رابطه بين استرس شغلي با سلامت رواني و رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات تبريز
  شهريار رزمي، فاطمه نعمتي سوگلي تپه
 • بررسي استرس شغلي و عوامل مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه علوم پزشكي قزوين
  مرضيه خاتوني ، مريم ملاحسني، سعيد خوئينيها