مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 2، شماره 5

 1. بررسي كيفيت خدمات تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1382
  علي شهيدزاده، عفت السادات ميرمعيني، محمدحسين عظيميان، خسرو ماني كاشاني
 2. تعيين شيوع چاقي دانش آموزان دبستاني شهر اهواز با استفاده از استانداردهاي مختلف
  مينا طباطبايي، احمدرضا درستي، فريدون سياسي، عباس رحيمي
 3. تحليل وضعيت آنژين صدري بر اساس احتمالات طبقه بندي نادرست عامل خطر سيگار در مطالعه قند و ليپيد تهران، 79-1378
  عليرضا ابدي، كاظم محمد، محمدرضا مشكاني، انوشيروان كاظم نژاد، يدالله محرابي، فريدون عزيزي
 4. بررسي كاهش شنوايي شغلي آتش نشانان تهران
  فريبا اصغري، اكبر فتوحي، سيداكبر شريفيان، عليرضا كريمي
 5. بررسي مقادير TSP و PM10 و توصيف كيفيت هوا با تكيه بر شاخص AQI در هواي محدوده بيمارستان دكتر شريعتي تهران
  مجيد كرماني، كاظم ندافي، محمود شريعت، اشرف السادات مصباح
 6. بررسي اثر عصاره الكلي دانه اسپند بر پلاسموديوم برگئي در موش سوري و مقايسه آن با اثر كلروكين
  افسانه متولي حقي، مهدي ناطق پور، غلامحسين ادريسيان، عفت سوري، محمدتقي سطوت
 7. مدل رگرسيون لجستيك چند حالته با مقادير گم شده و كاربرد آن در بررسي بيماري گواتر
  كمال اعظم، عباس گرامي، كاظم محمد، انوشيروان كاظم نژاد
 8. بررسي مردم شناختي باورها و رفتار زنان در مورد سقط جنين در محله آذربايجان تهران
  مريم چيني چيان، ابوالقاسم پوررضا