مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران « دوره 4، شماره 14

 1. تغيير در شيوه زندگي براي پيشگيري از بيماري هاي مهم غير واگير به بهانه اولين كنگره پيشگيري از بيماري هاي غير واگير
  فريدون عزيزي
 2. بررسي و مقايسه الگوهاي رفتاري در بيماران ديابتي نوع يك و دو
  يونس كلافي، غلامرضا پيشداد، صمد باقري
 3. مقايسه چگونگي روابط خانوادگي بانوان ديابتي و غير ديابتي در جمعيت ساكن شهرك هاي غرب تهران
  فراز والائي، پيام صالحي، آرش اعتمادي، حميدرضا محمدي، رامين زند، حبيب امامي
 4. بررسي ميزان هزينه هاي اقتصادي بيماري ديابت در بيماران ديابتي نوع 2 تحت پوشش مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان در سال 1377
  مسعود اميني، رضا خديوي، ساسان حقيقي
 5. ارزيابي فلور قارچي و فراواني عفونت هاي قارچي در دهان بيماران ديابتي
  شهين ياراحمدي، عليرضا خسروي، باقر لاريجاني، منصور بيات، محمود محمودي، رضا برادر جليلي
 6. بررسي اثر ميدان مغناطيسي 0.05 تسلا بر وزن گيري و قند خون موش آزمايشگاهي
  مهرشاد عباسي، منوچهر نخجواني
 7. بررسي شكنندگي گلبول هاي قرمز در موش هاي صحرايي هيپوتيروئيد
  صالح زاهدي اصل، فاطمه نبوي زاده رفسنجاني
 8. مقايسه منحني رشد وزني و قدي نوجوانان پسر دبيرستاني شهر شيراز در دو سطح اقتصادي مختلف در سال 79-1378
  محمود سويد، غلامرضا دبيري
 9. كلسينوز تومورال اوليه: پاسخ سريع درماني به استازولاميد
  محمدابراهيم خمسه، فرهاد حسين پناه، فروغ هاشمي
 10. بلوغ زودرس: چه كسي را درمان كنيم؟
  مريم رزاقي آذر