مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد « دوره 20، شماره 2-1

 1. بررسي فلپ هاي كرونالي با دو روش تحريك پريوست و بدون تحريك پريوست در درمان تحليل موضعي لثه در سطح لبيال دندان هاي قدامي
  رضا آقاسي زاده، سعيد دكامي
 2. بررسي مولر سوم در افراد بالغ با اكلوژن نرمال
  محمد باصفا، پرويز پديسار
 3. تاثير وج هاي هادي نور داخل ترميمي نوظهور در افزايش سختي انتهاي ترميم هاي كامپازيتي خلفي
  جمشيد باقري، مصطفي معظمي
 4. بررسي كلينيكي و هيستولوژيك تاثير زمان در روند ترميم و موفقيت پيوند آزاد لثه نگهداري شده در سرم فيزيولوژيك
  محمود تميزي، بابك عموئيان، ناصر مهدوي
 5. بررسي ميزان شيوع اوپن بايت قدامي در مدارس راهنمايي شهرستان كرمان در سال تحصيلي 74-1373
  براتعلي رمضان زاده، حميد نوري خامنه
 6. مطالعه آماري نوزادان مبتلا به شكاف كام و لب دانشكده دندانپزشكي مشهد
  عباسعلي صحافيان
 7. بررسي آلودگي هاي باكتريال در يونيت هاي دندانپزشكي بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي مشهد
  سيدجلال مهدويان، جواد قناعت، محمد اسماعيل مروي
 8. بررسي كلينيكي اثرات استفاده از Biostite به همراه Coronally positioned flap در درمان درگيري هاي فوركيشن درجه II مولرهاي منديبل
  سيداصغر ميرعمادي، علي اكبر خوشخونژاد، گلپر رادافشار
 9. اثرات درماني داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي در بيماري هاي پريودنتال
  مهران مرتضوي
 10. اهميت ترميم دندان هاي معالجه ريشه شده
  مهدي منصف