مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 12، شماره 16-17

 1. بررسي ميزان رضايت بيماراني كه تحت عمل جراحي پيوند كليه قرار گرفته اند از مراقبت هاي ارائه شده در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران، سال 1371
  نصرت آريا، دريادخت مسرور، آناهيد كريمي، پرويز كمالي
 2. بررسي نيازهاي آموزشي مراقبت از خود بيماران داراي دستگاه ضربان ساز دائم در بيمارستان قلب شهيد رجايي در سال 73-1372
  نسرين ايمان زاده، طاهره گنجي، آناهيد كريمي، پرويز كمالي
 3. بررسي مشخصه هاي فردي، خانوادگي و اقتصادي اجتماعي نوجوانان مبتلا به تب روماتيسمي مراجعه كننده به مراكز درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران سال 1373
  احترام حاجي هادي، فرخنده مهري، رخشنده محمدي، پرويز كمالي
 4. مطالعه اثرات برنامه هاي تحديد جمعيت در پيشبرد اهداف توسعه بهداشت ملي از سال 77-1365
  فاطمه دباغي، محمود محمودي، سيد مهدي الواني، محمود محمودي
 5. بررسي دلايل استفاده و عدم استفاده از روش هاي پيشگيري از باروري در زنان روستاهاي منطقه غرب تهران، در سال 73-1372
  مهوش روشن جهرمي، منصوره نيكروش، عبدالرسول اكبريان، ابراهيم حاجي زاده
 6. بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي مادران در مورد پيشگيري از مسموميت و انجام كمك هاي اوليه در هنگام برخورد با اين سوانح در اطفال زير شش سال در شهر تهران (سال 1370)
  ظريفه رشيدي، شفيقه هروآبادي، آسيه سلحشوريان، پرويز كمالي
 7. بررسي تاثير لورازپام خوراكي بعنوان پيش دارو بر كاهش استفراغ پس از عمل بيماراني كه با بيهوشي عمومي تحت جراحي كاتاراكت قرار مي گيرند، در يكي از بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1372
  فرشته سلماني، شهلا خاكزاد، منيژه قابلجو، پرويز كمالي
 8. آنچه لازم است در مورد بيماريهاي التهابي مزمن روده بدانيم
  صديقه عاصمي
 9. بررسي چگونگي برقراري ارتباط پرستاران با بيماران بستري در بخشهاي داخلي قلب در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهران، بهمن 1371
  فريده جزء كبيري، فرخ سهيل ارشدي، فرخ دخت رنجبر، پرويز كمالي
 10. بررسي نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد بستري در بخش هاي قلب در هنگام ترخيص در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1373
  زهرا فرزانگان، رخشنده محمدي، اكرم نجف يارندي، پرويز كمالي
 11. بررسي نقش مديريت در سلامت رواني پرستاران در بيمارستان هاي عمومي شهر تهران (1375)
  رخشنده محمدي، پوران رئيسي، سيد جمال الدين طبيبي، محمود محمودي
 12. بررسي تاثير آموزش بر عملكرد بيماران مبتلا به فشار خون بالا در ارتباط با رژيم غذايي و دارويي در مراجعين به مراكز بهداشتي، درماني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران (1373)
  فاطمه كاوياني، صديقه سالمي، فاطمه جوادي، پرويز كمالي
 13. چرا زنان باردار جهت دريافت مراقبتهاي دوره پره ناتال تاخير مي نمايند؟
  معصومه حسن
 14. تاثير شخصيت و جنسيت مديران در ارزيابي عملكرد كاركنان مطالعه اي در سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي
  مريم نوري تاجر، سيدمهدي الواني، محمود محمودي، داوود شاه محمدي، مير بهادر قلي آريانژاد