مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 4، شماره 9

 1. بررسي تطبيقي مديريت بخش هاي مدارك پزشكي بيمارستان هاي عمومي ـ آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي
  سيد جمال الدين طبيبي، اباذر حاجوي، معصومه خوشكام، ناهيد رمضانخاني
 2. بررسي نگرش مسوولين مدارك پزشكي بيمارستان هاي علوم پزشكي مستقر در شهر تهران نسبت به ضرورت وجود مشاور
  آذر كبيرزاده
 3. بررسي سبك هاي رهبري در بيمارستان هاي مورد مطالعه شهر شيراز و ارائه الگوي مناسب
  سيد حبيب الله كواري
 4. بررسي ميزان دسترسي دانشجويان و دستياران داروسازي به مقالات مورد نياز از طريق كتابخانه دانشكده هاي داروسازي كشور
  فاطمه اسدي گرگاني، فاطمه حسيني، مريم سلامي
 5. آيا تشكيلات مصوب و شاغلين مراكز آموزشي، درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران با معيارهاي ملاك عمل همخواني دارد؟
  محمود باستاني تهراني، فاطمه حسيني، خسرو خداداديان
 6. بررسي ديدگاه مديران مدارك پزشكي بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، ايران و شهيد بهشتي نسبت به استفاده از پرونده كامپيوتري بيماران (سي پي آر) ، 1379
  اباذر حاجوي، معصومه خوشكام، بهزاد جلالي فرد
 7. تعيين و مقايسه تعداد مقالات نمايه يا چكيده شده در زمينه مدارك پزشكي در منابع
  فائزه اخلاقي
 8. كيفيت برتر؛ تغيير و بهبود، با رويكردي بر استراتژي Focus-PDCA
  حسين سلمانزاده، مهناز ملكي
 9. كارآفريني در عرصه خدمات بهداشتي و درماني
  مهدي جعفري
 10. بررسي عوامل موثر بر مدت اقامت در بيمارستان هاي استراليا با استفاده از تكنيك دلفي
  مهناز ملكي، شيرين كريمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *