مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اخلاق و تاريخ پزشكي « دوره 2، شماره 1

 1. انديشه و مهر حكيمانه در رفتار طبيبانه نيم‌نگاهي به بايست‌ها و شايست‌ها در خدمات پزشكي
  محمدمهدي اصفهاني
 2. اخلاق پزشكي و چارچوب فكري طب
  شهرام رفيعيان
 3. دانش سنتي از ديدگاه فلسفه‌ي علم و ضرورت حمايت حقوقي از آن
  زهرا توكل، وحيد بزرگي
 4. ملاحظات اخلاقي و اجتماعي در تكنولوژي پيوند عضو از حيوان به انسان (xenotrasplantation)
  مولودالسادات وكيلي نژاد، فاطمه قربان نژاد، سيد ضياءالدين تابعي، فرزاد محموديان
 5. رويكرد اخلاقي درغربالگريHIV در زنان باردار
  مريم عزيزي، پونه سالاري، سميه ماهروزاده
 6. بررسي آگاهي مادران از منشور حقوق زنان باردار
  ناهيد خداكرمي، شراره جان نثاري
 7. بررسي ميزان رعايت « ابعاد گوناگون حريم بيماران» در بخش اورژانس بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران
  محمد آقاجاني، ناهيد دهقان نيري
 8. بررسي استفاده از دارونما در مراقبت‌هاي باليني پرستاران دانشگاه علوم پزشكي اراك
  حميدرضا كوهستاني، نيره باغچقي