مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 22، شماره 62

 1. تأثير فرآيند ارزشيابي همكار بر كيفيت عملكرد پرستاران و رضايت بيماران
  زهره قمري زارع، منيره انوشه، زهره ونكي، ابراهيم حاجي زاده
 2. عملكرد باليني مربيان پرستاري از ديدگاه دانشجويان و مربيان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي
  حسين رستمي، آزاد رحماني، اكرم قهرمانيان، وحيد زمان زاده
 3. دانش، نگرش و عملكرد فرهنگيان درباره بيماري هاي قلبي عروقي
  معصومه ايماني پور
 4. خودكارآمدي در زمينه رژيم درماني و نشانگرهاي آزمايشگاهي و باليني در بيماران تحت همودياليز
  معصومه رامبد، حميد پيروي، محمد تقي ساربان، فروغ رفيعي
 5. مقايسه تاثير قراردادن شير خوار در آغوش مادر با روش روتين اجرا شده حين واكسيناسيون در مراكز بهداشت، بر درد ناشي از انجام واكسيناسيون در شير خواران مراكز بهداشت غرب تهران
  سيمين تعاوني، شاداب شاه علي، ليلا نيساني ساماني، حميد حقاني
 6. ارتباط شاخص توده بدني مادر قبل از بارداري با پيامدهاي زايمان در زنان نخست زا
  الهام دادرس، زهرا احمدي، مهوش دانش كجوري، آغا فاطمه حسيني
 7. فراواني زايمان سخت و برخي از عوامل مستعد كننده آن
  هدي احمري طهران، احمد كچويي، اكرم حيدري، آسيه سلحشوريان فرد، رقيه آهنگري
 8. بررسي ارتباط شيوه تربيتي والدين با ميزان استقلال دانش آموزان نوجوان مدارس شهر تبريز
  نعيمه سيد فاطمي، فرناز رحماني، مهين برادران رضايي، كامران صداقت