مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 11، شماره 6

 1. ساز و كارهاي جلب مشاركت پرستاران در آموزش باليني از ديدگاه مديران، مدرسين پرستاري و پرستاران باليني
  فاطمه حشمتي نبوي، زهره ونكي، عيسي محمدي
 2. عوامل تسهيل‌گر و ممانعت‌كننده در استفاده از روش يادگيري از همتايان در آموزش بالين از ديدگاه دانشجويان پرستاري
  مريم رواني پور، فرحناز كمالي، مسعود بحريني، حكيمه واحدپرست
 3. مقايسه دو روش مباحثه و سخنراني درميزان يادگيري دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي علوم تشريح
  شهناز رضوي، مريم آويژگان
 4. تأثير مشاوره حمايتي براي دانشجويان با پيشرفت تحصيلي ضعيف
  جواد گل ميرزايي، حميدرضا محبوبي، طاهره خورگوئي
 5. سبك‌هاي يادگيري دانشجويان پزشكي دانشكاه علوم پزشكي بيرجند بر اساس مدل وارك
  سيد علي رضا جوادي نيا، غلام رضا شريف زاده، محمدرضا عابديني، محمد مهدي خالصي، مرتضي عرفانيان
 6. نقش راه‌كارهاي نوين آموزشي در كاهش خطاهاي تجويز داروهاي وريدي- يك مطالعه كارآزمايي باليني غير تصادفي شده
  نسرين شريفي، عباس علي پور، خديجه رنجبر
 7. عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در دانشجويان پرستاري تازه وارد دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  عباس عباس زاده، فريبا برهاني، محدثه محسن پور
 8. تأثير يك بر نامه آموزشي خودمراقبتي بر آگاهي و عملكرد بيماران مبتلا به نارسايي قلب
  پروين منگليان شهربابكي، ژاسمن شاه نظري، محمد محمودي، جميله فرخ زاديان
 9. تبيين تجارب پرستاران در زمينه موانع و تسهيل‌كننده‌هاي آموزش به بيمار
  امير واحديان عظيمي، فاطمه الحاني، كوثر هدايت
 10. تجربه يادگيري باليني دانشجويان پزشكي: يك مطالعه كيفي
  حسين كريمي مونقي، اكبر درخشان، محمد خواجه دلويي، مرضيه دشتي رحمت آبادي، طاهره بينقي
 11. الزامات ارزيابي اثربخش در نظام آموزش پرستاري؛ يك مطالعه كيفي
  مسعود خداويسي، مهرنوش پازارگادي، فريده يغمائي، حميد علوي مجد
 12. عوامل مؤثر بر پذيرش يادگيري الكترونيكي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران بر مبناي مدل پذيرش فناوري
  اباصلت خراساني، جمال عبدالملكي، حسين زاهدي