مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 14، شماره 45

 1. علم سنجي 36 سال توليد علم انستيتو پاستور ايران در پايگاه ISI SCIE
  اعظم بذرافشان، احسان مصطفوي
 2. بررسي كاركرد هزينه‌هاي بهداشتي و آموزشي دولت در بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني: مطالعه موردي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
  مهدي باسخا، مجيد صباغ‌كرماني، كاظم ياوري
 3. سوابق بهينه كاوي مديران و كارشناسان مسئول حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران در سال هاي 1388-1386
  محمدرضا ملكي، سيدداود نصرالله پور شيرواني، محمداسماعيل مطلق، شهرام توفيقي، محمدجواد كبير، ناهيد جعفري
 4. بررسي توليد علم پژوهشگران ايراني در زمينه ايدز: بر اساس داده‌هاي پايگاه اطلاعاتي وب علوم
  اميرحسين مرداني، اردوان مرداني، هادي شريف مقدم
 5. بررسي هزينه‌هاي اقتصادي داروهاي بيماري ام اس و امكان سنجي اقتصادي ارائه بيمه نامه‌هاي درماني براي داروهاي اين بيماري
  الناز قناتي، محمد هاديان، عليرضا دقيقي اصلي
 6. يررسي رابطه بين ياد گيري وابسته به شغل و تقاضاي شغلي براي يادگيري با نياز به پيشرفت در بين پرستاران بيمارستان‌هاي آموزشي شهر اصفهان
  محمد علي نادي، نزهت الزمان مشفقي، محمدحسين يارمحمديان
 7. معماري نوين اطلاعات در ويرايش 11 طبقه بندي بين المللي بيماري‌ها (‏ICD11‎‏)‏‎:‎‏ بستري پويا، تعاملي و هستي شناختي
  كمال ابراهيمي، عبد ا… مهدوي، مهربان شاهي
 8. تأثير نابرابري درآمدي بر سلامت افراد در كشورهاي منتخب با استفاده از داده هاي تابلويي
  علي قنبري، انيسه نيك روان، مريم فتاحي
 9. رابطه عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با استراتژي مديريت دانش در مراكز آموزشي درماني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: 1390
  مهدي جعفري، حسن ابوالقاسم گرجي، مسعود صالحي، بابك رستگاري مهر