مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 9، شماره 3

 1. A rapid ELISA method for 17, 20 β-Dihydroxy-4-pregenen-3-one (17, 20βP) hormone using Acetyl Cholinesterase enzyme as tracer
  Ebrahimi M
 2. A study on the results of reconstructing posterior cruciate ligament using graft from quadriceps muscle tendon
  Nazem K, Jabalameli Kh, Pahlevan Sabagh A
 3. Epilepsy in boys with Duchenne muscular dystrophy
  Etemadifar M, Molaei S
 4. Recurrence and relapse in bipolar mood disorder
  Mousavi S.Gh, Moalemi S, Sadeghi S
 5. Diagnostic value of endometrial sampling with Pipelle suction curettage for identifying endometrial lesions in patients with abnormal uterine bleeding
  Behnamfar F, Khamehchian T, Mazoochi T, Fahimi Nejad T
 6. Efficacy of vitamin B6 in the treatment of premenstrual dysphoric disorder
  Maaroofi M, Rezaei Z
 7. The effect of smear layer on apical seal of endodontically treated teeth
  Farhad A, Elahi T
 8. Therapeutic effects of joint lavage and Steroid injection in patients with primary Osteoarthritis of the knee
  Seid Bonakdar Z, Karimzadeh H, Momeni A
 9. The comparison of Haemophilus Influenza in the throat of healthy infants with different feeding methods
  Kazemi A, Torabinia D, Iranpour R
 10. Histological study of nerve endings in Ligamentum Flavum in patients with discopathy
  Behdadipour Z, Moin H, Raisi Sh, Mardani M, Mirhosseini A
 11. Tibia Vara due to focal fibrocartilaginous dysplasia
  Tavakoli A
 12. Anesthetic management of total traumatic avulsion of mandible
  Doroudian M

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *