مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 2، شماره 4

 1. بيانيه اي از كميته بين المللي سردبيران مجلات پزشكي
 2. پژوهشي در تعيين محل ختم پركردگي در معالجه ريشه دندان (بررسي فاصله تنگه آپيكال و آپكس راديوگرافيك در دندان ها و گروه هاي سني مختلف)
  جليل آقاباباگلي، كامبيز اميري، محمدرضا مظاهري تهراني
 3. ارتباط نوع اشتغال مادر و برخي عوامل فردي با سن و وزن هنگام تولد نوزادان در خانم هاي 49-15 ساله مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر اصفهان در سال 1375
  نصراله بشردوست، گلرخ جهانشاه راد، روشنك حسن زهرايي
 4. ميزان شيوع عوارض انتقال فرآورده هاي خوني
  مينا توتونچي
 5. علل قطع همكاري داوطلبين بهداشتي با مراكز بهداشتي-درماني شهري استان اصفهان از سال 1372 تا 1374
  حميدرضا جمشيدي، غلامحسين صدري، مرتضي مهديزاده، رضوان پشمي، محبوبه والياني، مينو ايزدي
 6. آزمون باليني Orabase در درمان آفت مينور
  غلامرضا جهانشاهي، مهين گلزاري
 7. مقايسه ويژگي هاي دموگرافيك و شخصيتي دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 1374
  بهزاد شمس، مصطفي فرشيدفر، اكبر حسن زاده
 8. بررسي كارگران كارخانجات ريسندگي و بافندگي اصفهان از نظر سل ريوي
  حسن صالحي
 9. مقايسه تاثير دو روش آموزش بر نحوه شيردهي مادران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان، سال 1375
  زهرا عبديزدان، پروين طاهري، قاسم يادگارفر، آناهيتا معصوم پور
 10. ارزيابي اثرات 5-هيدروكسي تريپتوفان (5HTP) و آيدازوكسان (Idazoxan) بر روي زمان خواب به دو روش الكتروفيزيولوژيكي رفتاري
  حجت اله علايي
 11. بررسي 10 ساله اپيدميولوژيك و علايم باليني و پاراكلينيك سرطان هاي تيروئيد در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 75-1365
  علي غفوري، بهزاد بني هاشمي، غلامرضا مهاجري، بهنام ناظم الرعايا
 12. بررسي ارتباط عملكرد خانواده و محبوبيت اجتماعي نوجوانان در گروه همسال
  غلامرضا قاسمي تودشكچوئي، قربانعلي اسدالهي، بدرالدين نجمي
 13. رضايت پزشكان عمومي از آگاهي و عملكرد خود در بيماري هاي زنان و مامايي
  مصطفي قانعي، مهرداد حامي، عباس ربيعي، سيدمحسن رضوي
 14. نقش واژينال سونوگرافي در تشخيص كانسر آندومتر
  فردوس محرابيان، شرافت
 15. بررسي منابع كسب آگاهي زنان همسردار 49-15 ساله استان اصفهان از برنامه كنترل جمعيت در سال 1375
  زهرا محمدزاده، مهدي خليلي
 16. بررسي ميزان موفقيت، عوارض ديررس و ميزان پذيرش كپسول نورپلانت در سال هاي دوم و سوم پس از مصرف در مراجعه كنندگان به مراكز پزشكي امين و شهيد بهشتي اصفهان طي سال هاي 75-1372
  فاطمه مستاجران، سميره يگانه، مريم كيانپور، بهرام سليماني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *