مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 3، شماره 4

 1. ارزيابي سفالومتريك بيماران تالاسمي به روش آناليز مك نامارا در دامنه سني 9 تا 17 سال در شهر شيراز
  حميدرضا پاكشير، خديجه مينا
 2. بررسي آزمايشگاهي دقت دو دستگاه آپكس ياب الكترونيكي (DMG و Foramatron) براي تعيين طول كانال دندان در شرايط خشكي و رطوبت
  مهدي تبريزي زاده، حميدرضا جبرئيل
 3. مقايسه حساسيت تصويرهاي شبه سيالوگرام پيش و پس از تفريق رايانه اي در دو روش لاترال حقيقي و لاترال ابليك منديبل
  شعله شهيدي، عيسي مظفري
 4. ارزيابي پرتونگاري شيوع درمان ريشه و بررسي آناتومي داخلي دندان هاي درمان شده در بخش درمان ريشه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال تحصيلي 79-1378
  لعيا صفي، كامران عبدالهي
 5. تعيين ميزان آگاهي دانشجويان غير دندانپزشكي شاغل به تحصيل در شيراز از رشته هاي تخصصي دندانپزشكي
  علي اصغر علوي، رسول قيصري زردك
 6. بررسي باليني بازسازي هدايت يافته بافتي در درمان درگيري درجه دوم فوركاهاي مولارهاي فك پايين با استفاده از رابردم به عنوان پرده بازدارنده
  منوچهر گشتاسب پور، هنگامه خسروپناه
 7. جابه جايي يكسان مركز مقاومت در حركات گوناگون دنداني به شرط ثبات نيرو: پژوهشي سه بعدي به كمك روش المان محدود
  الهيار گرامي
 8. بررسي شيوع و شدت فلوروزيس دنداني و ميزان DMFT در دانش آموزان 16-11 ساله شهرستان دير (استان بوشهر)
  مهران مرتضوي، غلامحسين بردستاني، محسن دانش